PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Ons onderwijs

Onderwijsontwikkeling

Op het Spectrum staan de basisvakken centraal.
De onderwijsontwikkelingen die we volgen, zijn afgestemd op de schoolcultuur. Wat hebben de kinderen nodig om goed te ontwikkelen. Hoe halen we het beste uit het kind?

1) Basisvaardigheden ( taal, reken en spelling) zijn van belang.
Hieronder een uitleg hoe we goed taalonderwijs geven.

Het Spectrum: Taaltopper!
Taal is van groot belang om optimaal te kunnen deelnemen aan het onderwijs.
Achterstand op het terrein van lezen en taal (de basis van het leren) betekent ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. Beheersen van taal is van belang om op den duur volwaardig te kunnen participeren in de samenleving en een kans op werk te hebben.
Onze school heeft een samenhangend beleid opgezet door het uitvoeren van een breed opgezet taal/leesproject. We nemen deel aan de taalpilot 2007-2011.

Taal is de sleutel tot succes!
Goed taalonderwijs geeft het kind succes in de toekomst. Het Spectrum zet in op deze taalaspecten; woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen.
Groep 1 en 2 Veel woorden lezen
Groep 3, 4 en 5 Goed kunnen lezen
Groep 6, 7 en 8 Goed kunnen begrijpen en verwerken wat je leest

Taalbreed
Het Spectrum biedt taal breed. Vanaf 0 tot 12 wordt de taal gevolgd.
Presenteren, sociale contacten en communiceren doe je de hele dag.
Overleg tussen peuterspeelzaal en voortgezet onderwijs, breed aanbod door naschoolse vrijetijdsarrangementen (NVA)

Taalaanbod
Elke dag wordt taal aan de hand van 4 stappen aangeboden (het DIM-model).
1. Samen starten met duidelijke uitleg van de leerkracht.
2. Extra uitleg aan kleine groep.
3. Zelfstandig aan het werk met leerkracht als begeleider,
4. Samen afsluiten met het lesdoel van de dag. Wat hebben we geleerd.
Bij zorg, naar boven of onder, wordt aan de hand van een vast plan materiaal aangeboden.
Het materiaal is in de orthotheek aanwezig.

Taalprestaties en zorg voor taal
Regelmatig worden de resultaten getoetst en besproken aan de hand van een vast systeem.
Wat heeft het kind nodig om verder te komen (onderwijsbehoefte).
Vervolgens maakt de leerkracht een groepsplan voor alle leerlingen.
Na 6 weken checken of het kind zich heeft ontwikkeld.
Bijstellen van onderwijsbehoefte

Doorgaande lijn voor taal
Doorgaande lijn met methodes die perfect op elkaar zijn afgestemd.
We halen het beste uit elk kind!

Taal in de groep
We werken met dagtaken. In elke groep een taalhoek waarin woorden vooraf worden aangeboden.Taal is geintegreerd in alle vakken.

Extra taaltijd en vaste taalmomenten
Neem de tijd voor taal. Binnen het Spectrum hebben we vaste momenten voor taal.
Veel lezen, samen lezen, lezen uit een boek na keuze (uit de interne bibliotheek).
Tijdens de extra instructie is er tijd om leerlingen nog een keer de stof aan te bieden.

Taal en ouders
Om te laten zien waar de kinderen mee bezig zijn, organiseren we dit schooljaar een taaltopdag!

Het Spectrum, top in taal, top in alles!
Hierboven het voorbeeld hoe het taalonderwijs vorm krijgt op Het Spectrum.
Natuurlijk geldt dit voor alle vakken!

2) Professionele leerkrachten die duidelijk uitleggen en voorbeeld staan.

Goede leraren voor goed onderwijs
Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen: veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren. Het helpt leerlingen om die dingen te leren die maatschappelijk noodzakelijk zijn en die ze zelf willen en kunnen leren. Goed onderwijs is bij de tijd qua inhoud, leermiddelen en werkwijzen. Goed onderwijs past bij de eigen identiteit van de school en bij de actuele stand van zaken in de onderwijskundige theorie en praktijk. Het Spectrum heeft een leerkrachtprofiel opgesteld waaraan de leraren moeten voldoen om op de school goed onderwijs te kunnen geven.

3) Brede schoolconcept: kinderen groeien op in een kleine
maatschappij en leren alle vaardigheden die ze nodig hebben op in
de toekomst goed te kunnen functioneren.

Actief burgerschap en de sociale integratie
De brede school is een antwoord op een sterk gestegen vraag naar socialisatie ( het eigen maken van rollen en verwachtingen, van waarden en normen). De Zuiderbreedte zet een geintegreerd netwerk op om zo de ontwikkelingskansen van de leerlingen te vergroten. De school is alert op risico's die zich daarbij kunnen voordoen, bijvoorbeeld als sprake is van tendensen tot onverdraagzaamheid of radicalisering onder leerlingen of in de omgeving waar leerlingen wonen. De situatie van de leerlingen, wensen van ouders/verzorgers en omgeving en missie van de school, spelen hierbij allemaal een rol. De brede school legt een verbinding tussen thuis, school en buurt. Het gaat daarbij om het vormen van een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond het kind en gezin, ter bevordering van de sociale competentie van de kinderen en van hun actieve deelname aan onderwijs en de